TELE-CONTACT

RO

Obiectiv: Sprijinirea creșterii valoriiadăugate generate de sectorul TIC și a inovației în domeniu prin dezvoltareaclusterelor

Atât la nivel național, cât și internațional, soluțiile găzduite local au fost adaptate în primul rând pentru a reduce costurile de operare. Prototipul rezultat va fi o soluție cloud care își propune să ofere o gamă largă de caracteristici la un preț accesibil, pentru care timpul de implementare este cât mai scurt (comparativ cu implementările clasice, găzduite „clientului”). Pentru soluții similare (găzduite local) funcționalitățile diferă de la un furnizor la altul, astfel încât clienții cântăresc prețul și utilitatea facilităților pentru a decide ce soluție vor cumpăra; un avantaj important al prototipului rezultat in urma proiectului va fi modularitatea acestuia, ceea ce il face usor de configurat in functie de nevoile clientului, astfel incat costul serviciilor de comunicatii oferite va fi justificat.

În acest proiect ne propunem dezvoltarea unei platforme de avertizare timpurie în caz de dezastru pentru a minimiza daunele și intervenția promptă în cazul unor situații de urgență care ar putea avea ca rezultat pierderea de vieți omenești sau distrugerea ecosistemelor. Soluția tehnică propusă spre dezvoltare în cadrul proiectului va fi una modulară și va permite monitorizarea infrastructurilor critice și sesizarea instituțiilor de management al situațiilor de urgență, a populației și/sau a altor instituții beneficiare în cazul unor evenimente precum: poluarea aerului și a apei, creșterea nivelului apei (în special în bazinul Dunării) și funcționarea proastă a rețelelor de alimentare cu energie electrică și de transmisie a datelor în urma producerii unor evenimente.

Titlul proiectului: TELE-CONTACT

Cod SMIS: 129553

Contract finantare: 44/221_ap2/18.06.2020

Locatii in care s-a implementat proiectul:
– Bucuresti, str. Peroni nr. 14-16, sector 4 – pana in luna 24 a proiectului
– Bucuresti, str. Peroni nr. 18-202-22, sector 4 – din luna 25 pana in luna 36 a proiectului

Regiune dezvoltare: Bucuresti-Ilfov

Data inceperii implementarii proiectului: 18.06.2020

Data finalizarii proiectului: 17.06.2023

Acestea sunt rezultatele obtinute (R):

R1: „Proiectul tehnic al modelului experimental” (subactivitatea 1.1)

R2:  „Documentația tehnică pentru realizarea modelului experimental” – se elaborează și se pune în funcțiune modelul experimental TELE-CONTACT (subactivitatea 1.2)

R3: „Raport privind serviciile de cercetare industrială pentru testarea și validarea modelului experimental” (subactivitatea 1.3)

R4 – „Raport experimental” (subactivitatea 1.4)

R5 – „Documentația pentru achiziția de echipamente și instalații” (subactivitatea 1.5)

R6 – „Proiect tehnic de realizare a prototipului” – Prototip TELE-CONTACT (subactivitatea 2.1)

R7 – „Raport de realizare prototip” – Prototip TELE-CONTACT „(subactivitatea 2.2)

R8 – „Raport privind serviciile de dezvoltare experimentală pentru testarea și validarea prototipurilor” (subactivitatea 2.3)

R9 – „Manual de prezentare și utilizare a prototipului” (subactivitatea 2.4)

R10 – „Documentarea introducerii în producție” (subactivitatea 2.5)

R11 – „Raport de realizare serie zero” – se execută și se pune în funcțiune seria zero a produsului TELE-CONTACT (subactivitatea 2.6)

R12 – „Raport privind construcția centrului de cercetare-dezvoltare” (subactivitatea 3.1)

R13 – „Raport privind amenajarea centrului de date” (subactivitatea 3.2)

R14 – Modele de contract pentru protecția drepturilor de proprietate; Cerere de brevet depusă la OSIM pentru protecția drepturilor de proprietate asupra prototipului (subactivitatea 4.1)

R15 – „Raportare la standardele esențiale aplicabile, recomandări pentru conformitatea cu legislația privind conformitatea produselor” (subactivitatea 4.2)

R16 – „Raport pentru etichetare, testare și certificare a calității” (subactivitatea 4.3)

R17 – „Cercetare de piață” (subactivitatea 5.1)

R18 – „Raport privind măsurile de informare și publicitate” (subactivitatea 5.2)

R19 – „Raport intermediar de audit financiar” (subactivitatea 5.3)

R20 – „Raportul final de audit financiar” (subactivitatea 5.3)

R21 – „Raport intermediar de audit tehnic” (subactivitatea 5.4)

R22 – „Raportul final de audit tehnic” (subactivitatea 5.4)

R23 – „Raport privind activitățile de management” (subactivitatea 5.5)

Activități

Activitatea 1: Cercetare industrială

Subactivitatea 1.1 Proiectarea modelului experimental (soluții componente: soluție de telemetrie, soluție callcenter, cloud/wfm)

Subactivitatea 1.2 Realizarea modelului experimental (soluții componente: soluție de telemetrie, soluție call center, cloud/wfm)

Subactivitatea 1.3 Achiziția de servicii de cercetare contractuală pentru testarea și validarea modelului experimental

Subactivitatea 1.4 Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului

Subactivitatea 1.5 Achiziția de instrumente și echipamente necesare desfășurării activităților de cercetare industrială

Activitatea 2: Dezvoltare experimentală

Subactivitatea 2.1 Elaborarea documentatiei tehnice pentru realizarea prototipului

Subactivitatea 2.2 Realizarea prototipului

Subactivitatea 2.3 Achiziția de servicii de cercetare contractuală pentru experimentarea și validarea prototipului

Subactivitatea 2.4 Elaborarea manualului de prezentare și utilizare a prototipului

Subactivitatea 2.5 Elaborarea documentației de pregătire pentru producerea seriei zero

Subactivitatea 2.6 Executarea seriei „zero”.

Activitatea 3: Inovare de proces și organizație

Subactivitatea 3.1 Construirea structurii centrului de cercetare-dezvoltare

Subactivitatea 3.2 Efectuarea de achiziții pentru amenajarea centrului de date

Activitatea 4: Activități de inovare pentru IMM-uri

Subactivitatea 4.1 Achiziția de servicii de consultanță legate de protecția drepturilor de proprietate industrială

Subactivitatea 4.2 Achiziția de servicii de consultanță în inovare legate de utilizarea standardelor

Subactivitatea 4.3 Achiziția de servicii de sprijin pentru inovare pentru etichetare, testare și certificare a calității

Activitatea 5: Cercetare de piață, informare și publicitate, audit și management de proiect

Subactivitatea 5.1 Cercetare de piață pentru identificarea nișelor de piață pentru produsul/serviciul inovator

Subactivitatea 5.2 Informare și publicitate

Subactivitatea 5.3 Auditul intermediar/final al proiectului: audit financiar

Subactivitatea 5.4 Auditul intermediar/final al proiectului: audit tehnic

Subactivitatea 5.5 Managementul intern alproiectului

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României – www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.xn--ro-02t


EN

Information and Communication Technology (ICT) for a competitive digital economy

Objective: Supporting the growth of added value generated by the ICT sector and innovation in the field through the development of clusters

Both nationally and internationally, locally hosted solutions have been primarily adapted to reduce operating costs. The resulting prototype will be a cloud solution that aims to offer a wide range of features at an affordable price, for which the implementation time is as short as possible (compared to the classic implementations, hosted “to the customer”). For similar solutions (hosted locally) the functionalities differ from one provider to another, so customers weigh the price and usefulness of the facilities to decide which solution they will buy; an important advantage of the prototype resulting from the project will be its modularity, which makes it easy to configure according to customer needs, so the cost of communications services offered will be fully justified.


In this project we propose to develop an early warning platform in case of disaster to minimize damage and prompt intervention in case of emergencies that could result in loss of life or destruction of ecosystems. The technical solution proposed for development within the project will be a modular one and will allow the monitoring of critical infrastructures and the notification of emergency management institutions, population and / or other beneficiary institutions in case of events such as: air and water pollution, rising water levels (especially in the Danube basin) and poor functioning of electricity supply and data transmission networks following the occurrence of events.


Project title: TELE-CONTACT

SMIS code: 129553

Financing contract: 44/221_ap2/18.06.2020

Project implementation locations: Bucharest, str. Peroni no. 14-16, sector 4 – until the 24th month of the project

Bucharest, str. Peroni no. 18-202-22, sector 4 from month 25 to month 36 of the project

Development region: Bucharest-Ilfov

Start date of the implementation period: 18.06.2020

Estimated completiondate of the implementation period: 17.09.2023


These are the resultst be obtained: Results (R):

R1 – “Technical project of the experimental model” (sub-activity 1.1)

R2 – “Technical documentation for the realization of the experimental model” – the experimental model TELE-CONTACT is developed and put into operation (sub-activity 1.2)

R3 – “Report on industrial research services for testing and validation of the experimental model” (sub-activity 1.3)

R4 – “Experimental report” (sub-activity 1.4)

R5 – “Documentation for the acquisition of equipment and installations” (sub-activity 1.5)

R6 – „Technical project for making the prototype” – TELE-CONTACT prototype (sub-activity 2.1)

R7 – “Prototype realization report” – TELE-CONTACT prototype “(sub-activity 2.2)

R8 – “Report on experimental development services for prototype testing and validation” (sub-activity 2.3)

R9 – “Manual for the presentation and use of the prototype” (sub-activity 2.4)

R10 – “Documentation of introduction into production” (sub-activity 2.5)

R11 – “Zero series realization report” – the zero series of the TELE-CONTACT product is executed and put into operation (sub-activity 2.6)

R12 – „Report on the construction of the research-development center” (sub-activity 3.1)

R13 – “Report on the arrangement of the data center” (sub-activity 3.2)

R14 – Contract models for the protection of property rights; Patent application filed with OSIM for the protection of property rights over the prototype (sub-activity 4.1)

R15 – “Reporting to the applicable essential standards, recommendations for compliance with product compliance legislation” (sub-activity 4.2)

R16 – “Report for labeling, testing and quality certification” (sub-activity 4.3)

R17 – “Market research” (sub-activity 5.1)

R18 – “Report on information and publicity measures” (sub-activity 5.2)

R19 – “Financial audit intermediate report” (sub-activity 5.3)

R20 – “Final financial audit report” (sub-activity 5.3)

R21 – “Technical audit intermediate report” (sub-activity 5.4)

R22 – “Final technical audit report” (sub-activity 5.4)

R23 – “Report onmanagement activities” (sub-activity 5.5)


Activities

Activity 1: Industrial research

Sub-activity 1.1 Design of the experimental model (component solutions: telemetry solution, callcenter solution, cloud/wfm)

Sub-activity 1.2 Realization of the experimental model (component solutions: telemetry solution,call center solution, cloud/wfm)

Sub-activity 1.3 Acquisition of contractual research services for testing and validation of theexperimental model

Sub-activity 1.4 Presentation and demonstration of the functionality and utility of the model

Sub-activity 1.5 Acquisition of tools and equipment necessary for carrying out industrialresearch activities

Activity 2: Experimental development

Sub-activity 2.1 Elaboration of the technical documentation for making the prototype

Sub-activity 2.2 Making the prototype

Sub-activity 2.3 Acquisition of contractual research services for experimentation and validationof the prototype

Sub-activity 2.4 Elaboration of the manual for presentation and use of the prototype

Sub-activity 2.5 Elaboration of the preparation documentation for the production of the zeroseries

Sub-activity 2.6 Execution of the “zero” series

Activity 3: Process and organizational innovation

Sub-activity 3.1 Building research-development center structure

Sub-activity 3.2 Making acquisitions for data center arrangement

Activity 4: Innovation activities for SMEs

Sub-activity 4.1 Acquisition of consultancy services related to the protection of industrialproperty rights

Sub-activity 4.2 Acquisition of innovation consultancy services related to the use of standards

Sub-activity 4.3 Acquisition of innovation support services for labeling, testing and qualitycertification

Activity 5: Market research, information and publicity, auditing and project management

Sub-activity 5.1 Market research to identify market niches for the innovative product/service

Sub-activity 5.2 Information and publicity

Sub-activity 5.3 Intermediate/final audit of the project: financial audit

Sub-activity 5.4 Intermediate/final audit of the project: technical audit

Sub-activity 5.5 Internal project management